Trường hợp nào áp dụng thuế suất thu nhập doanh nghiệp 20%?

Trường hợp nào áp dụng thuế suất thu nhập doanh nghiệp 20%?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Căn cứ Thông tư số 141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về thuế giá trị gia tăng và thuế TNDN; Điều 11 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN có quy định thuế suất thuế TNDN như sau:

Kể từ ngày 01/01/2014, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này và các trường hợp được áp dụng thuế suất ưu đãi.…

Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam (kể cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp) hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất 20%...”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty trình bày thành lập từ tháng 8/2013, trong năm 2013 chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu, năm 2014 có tổng doanh thu phát sinh là 60 tỷ đồng (doanh thu bình quân các tháng trong năm trên 1,67 tỷ đồng) thì Công ty áp dụng thuế suất thuế TNDN trong năm 2014 là 22%.

 

Theo chinhphu.vn