Những chính sách có hiệu lực từ tháng 5

Hỗ trợ duy trì việc làm cho người lao động

Như eSmart được ghi nhận, từ 1/5 này, người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo nâng cao trình độ kỹ năng nghề với mức tối đa 1 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi bị chấm dứt hợp đồng lao động sẽ được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí thông qua trung tâm dịch vụ việc làm; hỗ trợ học nghề khi đáp ứng đủ các điều kiện...

Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm nghỉ hưu trước tuổi

Cũng từ 1/5, cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm chưa đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, nếu không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì cơ quan có thẩm quyền bố trí công tác phù hợp.

Văn phòng công chứng ở địa bàn khó khăn được ưu đãi 

Cũng có hiệu lực từ ngày 1/5, các Văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế; được thuê trụ sở với giá ưu đãi, được cho mượn trụ sở, hỗ trợ về trang thiết bị, phương tiện làm việc trong 3 năm đầu hoạt động.

Quy định về ưu đãi, lựa chọn nhà đầu tư 

eSmart được biết từ ngày 5/5, sẽ có một số điểm mới, liên quan đến việc ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP (mô hình hợp tác công - tư). Như trường hợp nhà đầu tư có báo cáo nghiên cứu khả thi, đề xuất dự án (đối với dự án nhóm C) được phê duyệt, nhà đầu tư đó được hưởng ưu đãi. Trường hợp áp dụng phương pháp giá dịch vụ, nhà đầu tư không thuộc đối tượng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 5% giá dịch vụ vào giá dịch vụ của nhà đầu tư đó để so sánh, xếp hạng...

Theo dõi thực hiện kết luận thanh tra

Từ 15/5 này, kết luận thanh tra phải được đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm chỉnh; đồng thời phải được cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

Các sai phạm được xác định cụ thể, rõ ràng trong kết luận thanh tra phải được xử lý nhanh chóng, nghiêm minh; các kiến nghị, yêu cầu trong kết luận thanh tra phải được xem xét, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.